Otevřeli jsme pro vás novou pekárnu na adrese Pekařská 6, Brno.
sledujte nás

Ochrana soukromí

Vaše soukromí a Vaše data jsou pro nás zde prioritou. Staráme se o ně proto důkladně a s respektem

Společnost William & Thomas s.r.o., IČ: 05710928, se sídlem Bayerova 797/28, 602 00 Brno, společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 97502, email: obchod@wtbakery.cz, tel.: +420 776 193 212 (dále jen „Správce“, nebo jen „My“) jako správce osobních údajů Vás jako subjekt osobních údajů informuje o níže popsaném zpracovávání osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás důležitá, a proto se budeme v našich vztazích s Vámi vždy těmito zásadami řídit. Když poptáváte nebo již využíváte naše služby, je pro nás důležité, aby pro Vás zpracování Vašich osobních údajů bylo naprosto srozumitelné, transparentní a znali jste všechna Vaše práva. V těchto Zásadách ochrany osobních údajů (dále „Zásady“) vysvětlujeme:

 • jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat;
 • jak využíváme získané osobní údaje a na jakém právním základu;
 • kdo má k Vašim osobním údajům přístup;
 • po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat;
 • jak Vaše osobní údaje zabezpečujeme;
 • zásady ochrany osobních údajů na webu a cookies; a
 • jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva.

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na kontaktech uvedených výše. Rádi Vám odpovíme na jakékoliv Vaše otázky, týkající se námi prováděného zpracování osobních údajů.


1. JAKÉ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE BUDEME ZPRACOVÁVAT

 • Identifikační údaje (např. Jméno, příjmení, podnikatelů obchodní název a IČO.)
 • Kontaktní údaje (např. Telefonní číslo, emailová adresa.)
 • Další související údaje (Veškeré osobní údaje, ke kterým získáme přístup v rámci smluvního vztahu, vč. komunikace s Vámi. Jde zejména o údaje spojené s uzavřenou smlouvou a s vybraným zbožím, platební údaje, apod.)


2. JAKÉ ÚČELY POTŘEBUJEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE, PRÁVNÍ ZÁKLAD JEJICH ZPRACOVÁNÍ A JAK DLOUHO JE BUDEME ZPRACOVÁVAT

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat z různých důvodů, za různými účely a po různě dlouhou dobu. Vaše osobní údaje budou zpracovány na základě (i) plnění smlouvy (resp. provedení opatření před uzavřením smlouvy) nebo (ii) našeho oprávněného zájmu. Osobní údaje nebudou dále zpracovávány pro jiný účel, než je účel, pro který byly shromážděny a budou vždy zpracovávány pouze v nezbytném minimálním rozsahu, při dodržení všech technických a organizačních opatření za účelem jejich ochrany.

2.1. Účel zpracování – plnění smlouvy

Na základě smlouvy, kterou jsme s Vámi uzavřeli nebo hodláme uzavřít zpracováváme Vaše Identifikační údaje, Kontaktní údaje a Další související osobní údaje (vše v rozsahu, který nám poskytnete, nebo ke kterým získáme přístup, vč. případné komunikace s Vámi). Tyto Vaše osobní údaje potřebujeme pro uzavření a plnění smlouvy mezi námi uzavřené a pro řádné poskytování našich služeb. Právním titulem pro zpracování je plnění smlouvy. Vaše osobní údaje za uvedeným účelem zpracováváme po dobu trvání našeho smluvního vztahu.

2.2. Účel zpracování – náš oprávněný zájem

Vaše osobní údaje zpracováváme též z důvodu našeho oprávněného zájmu blíže popsaného níže, a to pouze v nezbytném rozsahu. Právním titulem zpracování je tedy oprávněný zájem. V případě zpracování osobních údajů na základě právního titulu oprávněného zájmu máte právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů (blíže viz část 3 těchto zásad).

 • Ochrana našeho majetku, ochrana našich právních nároků, našich práv a oprávněných zájmů:
  Vaše Identifikační údaje, Kontaktní údaje a Další související osobní údaje (vše v rozsahu, který nám poskytnete, nebo ke kterým získáme přístup, vč. komunikace s Vámi) zpracováváme z důvodu, aby v budoucnu mohlo dojít k určení, výkonu a obhajobě našich práv, oprávněných zájmů a právních nároků (např. v případě soudního či jiného sporu). Vaše osobní údaje za uvedeným účelem zpracováváme po dobu trvání našeho smluvního vztahu a dále nejdéle po dobu trvání promlčecích dob všech nároků přicházejících v úvahu po skončení smluvního vztahu.
 • Vyřízení Vašich požadavků:
  Pokud nejste našim zákazníkem a sami nás kontaktujete s Vaším požadavkem či dotazem, budeme Vámi poskytnuté Identifikační údaje a Kontaktní údaje (vše v rozsahu, který nám poskytnete) zpracovávat z důvodu vyřešení Vašeho požadavku či dotazu. Poté Vaše osobní údaje vymažeme, ledaže naše vzájemná následná komunikace bude směřovat k uzavření smlouvy – v takovém případě budeme Vaše osobní údaje zpracovávat na základě právního titulu dle čl. 2.1 výše.
 • Poskytování obchodních nabídek a obchodních sdělení souvisejících s uzavřenou smlouvou (přímý marketing):
  Vaše Identifikační údaje, Kontaktní údaje a Další související osobní údaje (vše v rozsahu, který nám poskytnete, nebo ke kterým získáme přístup, vč. komunikace s Vámi) zpracováváme z důvodu, abychom Vás mohli informovat o našich službách a produktech souvisejících s uzavřenou smlouvou a tyto Vám nabízet.
  Pokud jste naším zákazníkem a původně jste neodmítl/a příjem obchodních sdělení e-mailem, můžeme Vám zasílat obchodní sdělení týkající se našich produktů a služeb. Pro tyto účely zpracováváme zejména Vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu. Právním základem zpracování je náš oprávněný zájem na poskytování přímého marketingu.
  Vaše osobní údaje za uvedeným účelem zpracováváme po dobu trvání našeho smluvního vztahu a dále až po dobu 1 roku od ukončení smluvního vztahu.


3. VAŠE PRÁVA

Pokud chcete uplatnit svá práva, nebo podat stížnost, popř. vznést dotaz týkající se zpracování osobních údajů, můžete se na nás obracet na kontaktech uvedených v úvodu těchto Zásad.

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

 • právo na přístup k osobním údajům;
 • právo na opravu;
 • právo na výmaz („právo být zapomenut“);
 • právo na omezení zpracování údajů;
 • právo vznést námitku proti zpracování;
 • právo na přenositelnost údajů;
 • právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování;
 • právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu.

Právo na přístup dle čl. 15 nařízení GDPR znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatizovanému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak můžeme požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

Právo na opravu dle čl. 16 nařízení GDPR znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz dle čl. 17 nařízení GDPR znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, (iv) ukládá nám to zákonná povinnost nebo (v) ve vztahu k osobním údajům, k jejichž zpracování jste udělil souhlas, tento souhlas odvoláte.

Právo na omezení zpracování dle čl. 18 nařízení GDPR znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, nesmíme Vaše osobní údaje zpracovávat jinak než tak, že je budeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít pouze s Vaším souhlasem nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku dle čl. 21 nařízení GDPR znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme na základě plnění úkolů ve veřejném zájmu, při výkonu veřejné moci, pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány. V případě námitky proti zpracování, založeného na dalších důvodech, bude tato námitka vyhodnocena a následně Vám sdělíme, zda jsme jí vyhověli a Vaše údaje nebudeme nadále zpracovávat, nebo že námitka nebyla důvodná a zpracování bude pokračovat. Každopádně po dobu, než bude námitka vyřešena, bude zpracování omezeno.

Právo na přenositelnost dle čl. 20 nařízení GDPR znamená, že máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají a které jste nám poskytli, a které jsou zároveň zpracovávány automatizovaně na základě souhlasu nebo smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo na to, aby byly tyto osobní údaje předány přímo jinému správci.

Pokud máte připomínky nebo stížnost týkající se ochrany osobních údajů nebo dotaz na osobu odpovědnou za ochranu dat v naší společnosti či uplatňujete některé ze svých práv, kontaktujte nás (kontaktní údaje viz úvod těchto Zásad). Na Vaše dotazy či připomínky odpovíme do 30 dnů.

Máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (sídlo: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, web: www.uoou.cz), případně u jiného příslušného dozorového úřadu v souvislosti se zpracováním osobních údajů.


4. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Naše společnost dbá na ochranu Vašich osobních údajů, proto osobní údaje budou zpřístupněny v nebytném rozsahu jen těm našim příslušným zaměstnancům, kteří mají povinnost zachovávat mlčenlivost o těchto údajích. Osobní údaje předáváme třetím stranám pouze za účely uvedenými v těchto Zásadách, a to pouze v nezbytném rozsahu. Pokud předáváme třetím osobám (zpracovatelům) Vaše osobní údaje, vždy tak činíme na základě adekvátní smlouvy s těmito osobami, abychom mohli kontrolovat, jak s Vašimi osobními údaji třetí strany nakládají, pokud se nejedná o orgány veřejné správy, kterým jsme povinni osobní údaje poskytnout.


5. JAK VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZABEZPEČUJEME

Jsme si vědomi toho, že zabezpečení osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití, je naší důležitou povinností vůči Vám. Proto se snažíme efektivně využívat co nejlepší možná bezpečnostní opatření k tomu, abychom zneužití nebo jinému neoprávněnému zásahu do Vašich osobních údajů zabránili.

Vaše osobní údaje budeme vždy zpracovávat prostřednictvím k tomu oprávněných osob. Osobní údaje jsou uchovávány v zabezpečených databázích a jejich zpracování bude prováděno plně s ohledem na Vaše soukromí a v souladu s platnými právními předpisy, zejména s platnými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů a s právními předpisy regulujícími naši obchodní činnost.

Pokud by však i přes naši nejlepší snahu došlo k bezpečnostnímu incidentu a tento incident by mohl znamenat vysoké riziko pro Vaše práva a svobody, neprodleně Vás o takové skutečnosti informujeme.

Sdělujeme Vám, že naše společnost nepřijímá ohledně subjektů údajů rozhodnutí, která jsou založena výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, a mají pro subjekty údajů právní účinky nebo je obdobně významně ovlivňují.


6. ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ NA WEBU A COOKIES

Slovem Cookies se označuje soubor dat odeslaných z webové stránky (generovaných při jejím načtení a procházení), uložený v paměti Vašeho prohlížeče (na Vašem počítači, tabletu či mobilním telefonu). Soubory cookie mohou být vyžadovány, aby webové stránky mohly správně fungovat, ale mohou být také využity k marketingovým účelům.

Náš web využívá platformu pro správu souhlasu CMP (Consent Management Platform), která Vám nabízí možnost nastavit si využívání určité kategorie cookies, což může napomoci chránit vaše soukromí. Naše kategorie jsou:

Striktně potřebné cookies
Některé cookies jsou nezbytně nutné pro zajištění správného fungování webu. Bez nich by web nemohl existovat. Tyto cookies nelze vypnout a i náš web je využívá. Nesbírají žádná personifikovaná uživatelská data.

Výkonové a analytické cookies
Tato kategorie cookies není nutná pro správný chod webu, nicméně je pro nás nesmírně důležitá. Cookies, které jsou v této kategorii obsaženy, zpracovávají anonymizované údaje o uživatelích, jejichž vyhodnocením se dostáváme k datům, která nám pomáhají zlepšovat uživatelský zážitek z procházení webu a jeho celkovou funkčnost.

S kým tyto údaje sdílíme?
S nikým! Využíváme naše vlastní marketingové nástroje a děláme si vlastní analýzy. Žádné údaje, které díky cookies získáváme, nikam neposíláme.

Tyto Zásady jsou účinné od 13.3.2024