Otevřeli jsme pro vás novou pekárnu na adrese Pekařská 6, Brno.
sledujte nás

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti William & Thomas s.r.o

1. Úvodní ustanovení
1.1. Identifikační údaje prodávajícího: William & Thomas s.r.o., IČ: 05710928, se sídlem Bayerova 797/28, 602 00 Brno, společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 97502, email: obchod@wtbakery.cz, tel.: +420 776 193 212 (dále jen „prodávající“).
1.2. Adresa provozoven prodávajícího: Mozolky 2, 616 00 Brno; Jaselská 2, 602 00 Brno; Josefská 2, 602 00 Brno; Plzeňská 3378/138, 150 00 Praha 5 (dále jen „pobočky“).
1.3. Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a osoby, která uzavírá kupní smlouvu s prodávajícím (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu, a to na pečivo a další výrobky, které zde prodávající nabízí (dále jen „zboží“). Prodávající provozuje internetový obchod na webové stránce umístěné na: https://www.wtbakery.cz/ (dále jen „webová stránka“).

2. Uzavření kupní smlouvy
2.1. Prodávající nabízí zboží, tj. zejména pečivo vlastní výroby a při výrobě pečiva prodávající vychází z tradičních receptur. Nabízené pečivo prodávající peče v průběhu celého dne až do konce otevírací doby, aby bylo pro kupující připraveno čerstvé. Pečivo je pečeno z kvalitních surovin, při jeho přípravě prodávající pracuje s živým a vyzrálým těstem. Prodávající nepoužívá umělé zlepšovače ani stabilizátory.
2.2. Webová stránka obchodu obsahuje informace o zboží a jeho ceně včetně všech souvisejících poplatků. Tato prezentace zboží je nabídkou prodávajícího a návrhem na uzavření smlouvy vůči potenciálním kupujícím. Jedná se však o nabídku s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti prodávajícího plnit.
2.3. Kupující učiní objednávku zboží prostřednictvím vyplnění a odeslání objednávkového formuláře na webové stránce obchodu (dále jen „objednávka“).
2.4. Kupující si v rámci objednávky zvolí druh a množství zboží a vybere si pobočku, den a čas, kdy si objednané zboží vyzvedne. Následně kupující vyplní své osobní a kontaktní údaje, tj. jméno a příjmení (popř. obchodní název a IČ), telefonní číslo a e-mailovou adresu. V případě, že se kupující registroval do svého zákaznického účtu (viz čl. 4 těchto obchodních podmínek), jeho osobní a kontaktní údaje se po přihlášení do zákaznického účtu vyplní automaticky.
2.5. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které v objednávce uvedl. Celková kupní cena objednaného zboží je uvedena v závěrečném kroku před odesláním objednávky a jedná se o cenu konečnou, včetně všech daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění. Kupujícímu nejsou účtovány žádné náklady na balení ani dopravu zboží.
2.6. Kupující odešle objednávku prodávajícímu prostřednictvím tlačítka s názvem „Objednat a zaplatit“. Údaje, které kupující uvedl v objednávce, jsou prodávajícím považovány za správné.
2.7. Odesláním objednávky kupující akceptuje návrh prodávajícího na uzavření kupní smlouvy s konkrétním obsahem, a tímto okamžikem je kupní smlouva uzavřena, včetně vzniku povinnosti kupujícího k úhradě kupní ceny (dále jen „kupní smlouva“).
2.8. Celá kupní cena je splatná ihned po odeslání objednávky, a to online platební kartou prostřednictvím zabezpečené platební brány, k čemuž bude kupující po odeslání objednávky vyzván.
2.9. V případě, že kupní cena za zboží nebude uhrazena ihned po odeslání objednávky způsobem dle předchozího odstavce, nejpozději však do 60 minut po odeslání objednávky, tak se kupní smlouva automaticky zrušuje a zaniká (zanikají práva a povinnosti smluvních stran), aniž by kterákoliv strana musela učinit jakékoliv právní jednání vůči druhé straně; prodávající není v takovém případě povinen předat kupujícímu objednané zboží. O této skutečnosti není prodávající povinen kupujícího informovat.
2.10. Neprodleně po obdržení objednávky a úhradě kupní ceny prodávající potvrdí kupujícímu tyto skutečnosti formou e-mailové zprávy zaslané na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce. Spolu s tím prodávající zašle kupujícímu též tyto obchodní podmínky.
2.11. V závislosti na charakteru objednávky (množství objednaného zboží, zvolené místo, den nebo čas doručení atd.) je prodávající oprávněn požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (např. písemně či telefonicky). Strany se též touto formou mohou dohodnout na úpravě kupní smlouvy či na jejím zrušení.
2.12. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před předáním zboží není zálohou.
2.13. Kupující je oprávněn kupní smlouvu zrušit, pokud tak učiní nejpozději do konce dne předcházejícímu dni, který byl zvolen jako den vyzvednutí objednaného zboží. Kupní smlouvu lze zrušit pouze jako celek, částečné zrušení není kupujícímu umožněno. Zrušení kupní smlouvy kupující provede v detailu objednávky dostupném po kliknutí na tlačítko „Zobrazit objednávku“, které je obsaženo v potvrzovací e-mailové zprávě od prodávajícího. Kupní smlouva je zrušena pouze v případě, kdy úkon zrušení je doručen prodávajícímu ve lhůtě dle věty první tohoto odstavce. Kupní cena bude kupujícímu vrácena do pěti pracovních dní ode dne zrušení kupní smlouvy, a to na bankovní účet, z něhož byla kupní cena uhrazena. Prodávající potvrdí zrušení kupní smlouvy sdělením v detailu objednávky na webové stránce.
2.14. Kupující není oprávněn kupní smlouvu zrušit v týž den, kdy má být zboží kupujícím vyzvednuto, a to ani v případě, že potvrzující e-mailová zpráva od prodávajícího dané tlačítko obsahuje. Kupující bere na vědomí, že takové zrušení kupní smlouvy nebude prodávajícím přijato, tudíž nedojde ke zrušení kupní smlouvy a kupující bude povinen odebrat a uhradit původně objednané zboží. Ustanovení tohoto odstavce se uplatní též v případě, kdy zboží má být vyzvednuto v den učinění objednávky (pokud bude internetový obchod takový postup umožňovat).
2.15. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory atd.) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3. Předání a převzetí zboží
3.1. Kupující je povinen si objednané zboží osobně vyzvednout ve zvolený den a čas na vybrané pobočce. Prodávající nezajišťuje dopravu zboží.
3.2. Při předání a převzetí zboží kupující uvede jméno a příjmení (popř. obchodní název), pod kterými bylo zboží objednáno, příp. též číslo objednávky. Zboží může za kupujícího vyzvednout i třetí osoba, pokud jí kupující sdělil údaje nutné pro převzetí zboží.
3.3. Kupující bere na vědomí, že zboží je vysoce kvalitní, pokud je konzumováno čerstvé, tudíž je určeno k prodeji výlučně v den jeho výroby a je určeno k okamžité spotřebě. Následující den již zboží nemá všechny požadované vlastnosti.
3.4. Ze shora uvedených důvodů je kupující povinen se dostavit k převzetí zboží na vybrané pobočce v dohodnutém čase, nejpozději však do konce otevírací doby vybrané pobočky ve zvolený den vyzvednutí zboží.
3.5. Kupující bere výslovně na vědomí, že pokud se v termínu dle předchozího odstavce nedostaví k převzetí zboží, objednané zboží nebude kupujícímu vůbec vydáno, neboť kupující není oprávněn si zboží vyzvednout pozdější den, než který si zvolil jako den vyzvednutí zboží. Kupující prohlašuje, že si je těchto skutečností vědom a uzavřením kupní smlouvy se zavazuje převzít zboží v den a v čase, který si zvolí v objednávce.
3.6. Nepřevezme-li si kupující zboží ve lhůtě dle čl. 3.4 těchto obchodních podmínek, dopustí se porušení kupní smlouvy a kupní smlouva se dle dohody stran v takovém případě automaticky zrušuje a zaniká (zanikají práva a povinnosti smluvních stran), aniž by kterákoliv strana musela učinit jakékoliv právní jednání vůči druhé straně. O této skutečnosti není prodávající povinen kupujícího informovat. Prodávajícímu současně vzniká právo na úhradu paušalizované náhrady škody (smluvní pokuty) ve výši kupní ceny nepřevzatého zboží. Tento svůj nárok je prodávající oprávněn si jednostranně započíst vůči nárokům kupujícího. Kupující tak nemá nárok na vrácení kupní ceny zboží.
3.7. Uzavřením kupní smlouvy kupující potvrzuje, že byl seznámen a souhlasí s odpovědností za převzetí zboží ve zvolený den a s následky, které ponese v případě, že se k převzetí zboží ve zvolený den nedostaví.

4. Zákaznický účet
4.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce internetového obchodu může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu (pokud je na webové stránce zřízen), jehož prostřednictvím může kupující provádět objednávky zboží. Kupující však může objednávat zboží na webové stránce obchodu též bez registrace.
4.2. Při registraci do zákaznického účtu je kupující povinen pravdivě uvést tyto své osobní údaje: jméno a příjmení (popř. obchodní název a IČ), telefonní číslo a e-mailovou adresu. V případě změn údajů uvedených v zákaznickém účtu je kupující povinen je aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu jsou prodávajícím považovány za správné.
4.3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně svých přihlašovacích údajů do zákaznického účtu.
4.4. Poruší-li kupující povinnosti vyplývající z kupní smlouvy či obchodních podmínek, je prodávající oprávněn zákaznický účet kupujícího zrušit.
4.5. Kupující bere na vědomí, že zákaznický účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. třetích osob, nebo v případě neočekávaných událostí (výpadky systému, apod.).

5. Práva z vadného plnění
5.1. Práva a povinnosti stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména ust. § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 občanského zákoníku a v případě kupujícího v pozici spotřebitele též ust. § 2158 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.
5.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady, zejména že zboží odpovídá ujednanému popisu, druhu, množství i jakosti. Jelikož se jedná o zboží určené k okamžité spotřebě, pozdější změna vlastností zboží není důvodem pro reklamaci ani pro vznik dalších nároků na straně kupujícího.
5.3. Kupující je povinen převzaté zboží ihned zkontrolovat a zjištěné nedostatky okamžitě oznámit prodávajícímu. Pokud kupující neoznámí zjevné vady zboží při jeho převzetí, je kupující srozuměn s tím, že s ohledem na povahu zboží nemusí být na pozdější reklamace brán zřetel.
5.4. Práva z odpovědnosti za vady může kupující uplatnit zejména na pobočce, na které si zboží vyzvedl, popř. na kontaktní údaje prodávajícího uvedené v čl. 1.1. těchto obchodních podmínek, a to libovolnou formou (osobně, písemně, telefonicky atd.). Reklamace by měla obsahovat zejména identifikaci kupujícího a popis vady.
5.5. Pokud reklamaci nebude ihned vyhověno (např. na pobočce výměnou reklamovaného zboží za zboží bezvadné), tak prodávající vydá kupujícímu v pozici spotřebitele písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy kupující reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje a kontaktní údaje kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.
5.6. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a kupující o tom musí být informován bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtách dle obecně závazných právních předpisů.
5.7. Vyřizování stížností kupujících zajišťuje prodávající mimo jiné prostřednictvím e-mailové adresy obchod@wtbakery.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu, z níž byla stížnost odeslána.

6. Společná a závěrečná ustanovení
6.1. Ustanovení těchto obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají před zněním obchodních podmínek přednost.
6.2. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
6.3. Kupující v pozici spotřebitele bere na vědomí, že v souladu s ust. § 1837 písm. e) občanského zákoníku kupující nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze nebo zboží s krátkou dobou spotřeby. S ohledem na charakteristiku zboží popsanou v těchto obchodních podmínkách, kupující v pozici spotřebitele není z tohoto důvodu oprávněn od uzavřené kupní smlouvy odstoupit.
6.4. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny a uzavírány v českém jazyce.
6.5. V případě, že kterékoliv ustanovení těchto obchodních podmínek je nebo se stane či bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to (v maximálním možném rozsahu přípustném podle příslušných právních předpisů) platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení těchto obchodních podmínek.
6.6. Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravená obchodními podmínkami nebo kupní smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a dalšími platnými právními předpisy.
6.7. Smluvní vztah mezi kupujícím a prodávajícím se řídí českým právním řádem. Soudy příslušnými pro řešení sporů z kupní smlouvy a s touto smlouvou související jsou české soudy.
6.8. Sdělení pro kupující v pozici spotřebitele: k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, IČ: 00020869, se sídlem Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, internetová adresa: https://www.coi.cz/. Při řešení sporů z kupní smlouvy je dále možné využít evropskou platformu pro řešení sporů online na internetové adrese: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Kontaktním místem pro řešení spotřebitelských sporů online je Evropské spotřebitelské centrum ČR, se sídlem Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, internetová adresa: https://evropskyspotrebitel.cz.

Tyto obchodní podmínky jsou platné ode dne 13.3.2024 a strany jsou jimi vázány od okamžiku uzavření kupní smlouvy.

V Brně dne 13.3.2024.